top of page
wave.png

קול קורא ליזמים טכנולוגיים המעוניינים להגיש בקשה להשתתף

בתכנית ההאצה של מרכז החדשנות של עמק חפר

(מחזור 3)

שותפים

לוגו פריגת
ARNON NEW LOGO ENGLISH.png
logo_consiglieri.png
לוגו פרימדיקו
לוגו עמק חפר
לוגו כלכלית עמק חפר
לוגו סנו
לוגו המרכז האקדמי רופין

תכנית האקסלרציה של מרכז החדשנות הינה תכנית אקסקלוסיבית הנמשכת על פני כ-4 חודשים.

המשתתפים בתכנית יהיו זכאים לקבל:

 1. השתתפות בפאנלים משותפים שייזום המרכז, בין השאר, ביחד עם השותפים באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוניציפאלי, תחום המשפט, הטכנולוגיה, האקדמיה וכו' . 

 2. גישה לנתונים ומאגרי מידע שיוחלט על-ידי המרכז להעמיד לרשות היזמים.

 3. גישה לבעלי תפקידים שונים מקרב המועצה או החברה שישולבו בתכנית, גורמי מקצוע שונים מטעם המרכז, שותפי המרכז וחברות אחרות.

 4. ליווי אנשי מקצוע בתחומים המפורטים באתר HIC (עשוי להשתנות בין מחזור למחזור)

 5. השתתפות מנטורים באחד או יותר מהתחומים הבאים (עשוי להשתנות בין מחזור למחזור): מוניציפאלי, ביג דאטה, משפטי, פיתוח עסקי, גיוס כספים, ניהול משא-ומתן ועוד.

 6. גורמים מקרב שותפי המרכז בנושאים טכניים ועסקיים, כולל היתכנות להמשך פעילות משותפת דרך היחידות של שותפי המרכז.

 7. השותפים עשויים להציע למיזמים המשתתפים בתכנית, לפי שיקול דעתם ובכפוף להוכחת יכולת של המיזם, להשתלב בפרויקטים שונים אחרים.

 8. אפשרות לקיום פרויקט הוכחת היתכנות עם השותפים, בכפוף ובהסכמה של השותפים הרלוונטיים.

 9. לשותפי המרכז שיקול דעת בלעדי בבחירת הטכנולוגיה, התקשרות עם בוגרי המחזור, הארכת תקופת השימוש בהתאם להסכמות שיגובשו לאורך התכנית.

 10. יזמים יוכלו ליהנות משיתוף פעולה עתידי-אפשרי של המועצה בנושאי המרכז, במסגרת פרויקט "ברית ערים תאומות" (בתכנון).

 11. בסיום המחזור יתקיים יום הדגמה מתוקשר בפני משקיעים, ומקבלי החלטות בתעשייה.

 12. במסגרת המחזור תיבחן אפשרות ליזמים להתקשר עם החברה הכלכלית בכפוף לנהליה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מחזור 3

במחזור 3 של מסלול ההאצה אנחנו נתמקד בתחומים:

+ טכנולוגיות סביבתיות כדוגמת טיפול במים, שפכים ופתרונות שונים לסביבות אורבניות.

+ פתרונות אנרגיות מתחדשות.

+ פתרונות בתחומי חקלאות וחקלאות ימית.

ניתור, מערכות בקרה, ניהול ומערכות ייעול למפעלים תעשייתיים בתחומי ייצור מזון וכימיקלים.

תהליכי אריזה של מוצרי צריכה.

רכיבים וטכנולוגיות ברי קיימא לתעשיית המזון והשתיה.

טכנולוגיות לניהול, ייעול, איסוף ושילוח למרכזים לוגיסטיים.

נושאים נוספים לפי שיקול דעת המרכז.

תנאי קבלה

1. הקבלה לתכנית הינה אישית/פרטנית ואינה ניתנת להעברה.

2. קבלה לתכנית מותנית בעמידת היזם בתנאים המפורטים בתקנון כפי שמפורט באתר HIC.

3. על היזמים המבקשים להציג מועמדות למלא את טופס ההרשמה הדיגיטלי באתר HIC לא יאוחר מהמועד המפורסם בעניין זה באת המרכז.

תנאי סף

על יזם המבקש להגיש מועמדות לעמוד לכל הפחות בכל התנאים שלהלן ("תנאי הסף"):

 1. המיזם הטכנולוגי אותו היזם מבקש לקדם במסגרת התכנית הינו חוקי ומוסרי ("המיזם");

 2. המיזם מתאים לצורכי התכנית;

 3. במועד הגשת מועמדות לתכנית, היזם (או נציגו) הינו בן 18 לפחות;

 4. ככל שהפונה מגיש מועמדות בשם תאגיד, הוא מתחייב כי הוא פועל בסמכות וכי הוא רשאי לחייב את התאגיד בחתימתו לעניין פניה זו.

 5. היזם מתחייב להגיע לכל מפגשי התוכנית, להשקיע מזמנו ומרצו במיזם וכי יתייחס לקידומו במסגרת המרכז ברצינות הראויה;

 6. במהלך התכנית משתתף מטעם היזם יהיה נוכח במרכז לפחות במשך 1 ימי עבודה מלאים בשבוע, במהלך שעות פעילות המרכז, או לחלופין במסגרת פגישות באונליין, בהתאם לצורכי התכנית.

 7. כתנאי להשתתפות, יזם יידרש לשלם סך של 500 ₪ לחודש למשתתף בגין דמי השתתפות בתכנית ושירותי משרד בסיסיים שיסופקו במהלך התכנית ("דמי השימוש"). דמי השימוש ישולמו 14 יום לפחות לפני תחילת תקופת הפעילות ודמי השימוש לא יוחזרו גם במקרה של ביטול חברות במהלך התכנית.

 8. היזם מצהיר כי לא ידוע לו על כל איסור או הגבלה או מניעה כלשהן להתקשרות זו.

 9. היזם מצהיר כי לא הורשע בעבירות פליליות (למעט בעבירות לפי פקודת התעבורה) ב- 7 השנים האחרונות.

 10. עם היזם ייחתם הסכם התקשרות בנוסח המקובל על המרכז.

 11. היזם מתחייב כי לא ינצל את החברות במרכז כדי לקיים פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי המרכז, וכי לא ידוע לו על כל איסור או הגבלה או מניעה מצדו להשתתפות בתכנית.

  • במקרה שבו היזם מורכב מחבר אנשים, על כל אחד מחברי הקבוצה לעמוד בתנאי הסף.

  • בעצם הגשת המועמדות, מצהיר היזם כי הוא עומד בכל תנאי הסף שנקבעו בתקנון ובפניה, כמפורט לעיל.

הצגת מועמדות, תהליך המיון וקריטריונים לבחינת התאמה

שלב מיון 1 - הגשת מועמדות

 1. יזמים העוסקים בתחומים המפורטים ב"קול הקורא", העומדים בתנאי הסף שנקבעו ביחס לתכנית, מוזמנים להגיש את מועמדותם לצורך השתתפות בתכנית וקידום מיזם טכנולוגי ("יזם טכנולוגי" או "מיזם").

 2. הגשת המועמדות לתכנית תהיה באמצעות הגשת בקשה מקוונת, באמצעות מילוי של טופס ההרשמה הדיגיטלי המצוי באתר HIC בלבד.

 3. המרכז, באמצעות צוות בדיקה מטעמו, יבדוק עמידה בתנאי הסף שנקבעו.

 4. יזם העומד בתנאי הסף - יעבור לשלב המיון השני.

 5. המרכז רשאי לבצע השלמת פרטים בכל עת במסגרת הליך המיון.​

שלב מיון 2 - בחינת התאמה לתכנית.

 1. הצעות שתעבורנה לשלב המיון השני, תיבחנה על-ידי ועדת הבחינה מטעם HIC.

 2. הרכב ועדת הבחינה ייקבע על-ידי המרכז, וישתתפו בה גורמים שונים מקרב מועצה אזורית עמק חפר ו/או החברה הכלכלית עמק חפר ו/או נציגי השותפים וגורמים נוספים, כפי שיקבע המרכז.

ועדת הבחינה תבחן את הבקשות העומדות בתנאי הסף בין השאר, לפי הקריטריונים הבאים:

בחינת המיזם והפתרון המוצע במסגרתו (50 נק')

 • מידת הרלוונטיות של המיזם והתאמתו לתחומי החדשנות של שותפי התכנית      

 • התרשמות מהמודל העסקי של המיזם והתאמה לצרכי התכנית                        

 • רמת החדשנות של המיזם וייחודיות הפתרון המוצע                                                      

 • התאמת הפתרון/המוצר/הטכנולוגיה לביצוע פיילוט                                                    

 • התרשמות כללית

בחינת צוות המיזם/היזם (50 נק')

 • התרשמות מצוות המיזם/היזם לשם יישום היעדים הטכנולוגיים והעסקיים

 • ניסיון קודם של היזם, יכולת, כישורים וכיו"ב                          

 • מידת ההכרות והמקצועיות של צוות המיזם ביחס לשוק היעד אליו מכוונים.

 • בדיקת מוטיבציה ומוכנות צוות המיזם לשיתוף פעולה עם שותפי התכנית.

 • יכולת עמידה פיננסית של המיזם בתנאי שוק ללא מימון מובטח ובתנאי אי-ודאות.

 • המלצות של ממליצים על היזם (ככל שיוצגו).

 • התרשמות כללית.

במחזור זה, ועדת הבחינה תבחר עד 20 יזמים מבין המועמדים שעמדו בתנאי הסף, ואשר קיבלו את הציון המשוקלל הטוב ביותר מבין ההצעות השונות.

 

שלב מיון 3 – ראיון עומק

 1. לאחר בחינה ראשונית של הפניות, תזמן ועדת הבחינה את המיזמים המתאימים לראיון פרונטלי, הכולל הצגה של המיזם ושאלות.

 2. הוועדה רשאית להשלים חומרים שיידרשו להם לצורך הכרות עם המיזם ויכולותיו. 

 3. בתום הבחינה תדרג ועדת הבחינה את המיזמים המתאימים לפי פרמטרים אחידים ותקבל החלטה ביחד עם השותפים הרלוונטיים ביחס ליזם או למיזם המתאימים ביותר.

 4. במחזור זה יתקבלו כחברים במרכז עד 10 מיזמים בלבד, אשר יזכו בציון הדירוג הגבוה ביותר מבין ההצעות.

סיכום והחלטה

בתום המיון תערך בחינה מסכמת של ועדת הבחינה ובסופה ינוקדו ההצעות וייבחרו היזמים שישתלבו בתכנית.

יזם המבקש לקחת חלק בתכנית נדרש לעמוד בכל התנאים האמורים במסמך זה ולמלא את טופס ההרשמה הדיגיטלי.

כמו-כן, ידוע ומוסכם על היזם, כי אם יתקבל לתוכנית הרי שתנאי להשתתפות בתוכנית תהיה הסכמה והתחייבות של היזם לכללי תקנון המרכז לחדשנות וכן התחייבות לשמירה על סודיות.

הגשת הבקשה לתכנית זו מהווה הסכמה לכל התנאים האמורים.

bottom of page